งานสนับสนุนปฏิบัติการ

ทิพย์ธัญญา
มธุรส


นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ปฏิบัติการ
E-Mail : ss-kps@ku.th
Tel : 02-579-0113 ต่อ 3073

งานบริการคลินิค

กภ.อรนุช
พรหมชนะ


นักกายภาพบำบัดวิชาชีพ
E-Mail : ss-kps@ku.th
Tel : 02-579-0113 ต่อ 3073

งานบริการศูนย์ออกกำลังกาย

ปราชญ์
พันธุ์พฤกษ์


นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
E-Mail : ss-kps@ku.th
Tel : 02-579-0113 ต่อ 3073