บริการด้านสุขภาพ

Aging FIT+

พิเศษราคา 16,000.-

จัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

อุ่นใจในวัยเก๋า
ใส่ใจดูแลสุขภาพคนที่เรารัก ช่วงวัยเก๋า 55 ปีขึ้นไป
Sports and Health Science

1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

10-13 มิถุนายน 67

8:00 AM - 07:00 PM

ให้ความสำคัญ ในวัยที่ต้องดูแล

อุ่นใจ...ในวัยเก๋า

Therapy
Therapy

การดูแล การบำบัด ทางด้านสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะ

Expert Careful
Expert Careful

ทุกกิจกรรมเราดูแลด้วยความห่วงใยและใส่ใจ

Health Guarantee Happy
Health Guarantee Happy

พบความสุขกับเรา สุขทั้งกาย สุขทั้งใจ

Image
Image

Alternative therapy service here

บริการผ่อนคลาย

ให้บริการฟื้นฟูกายภาพบำบัดแบบตัวต่อตัวระดับพรีเมียม รวมถึงการบำบัดด้วยตนเองด้วยการเคลื่อนไหวบำบัดเพื่อลดความเจ็บปวด

 • ประเมินสัญญาณชีพ และความพร้อมด้านร่างกายในการทำกิจกรรม
 • Body & Posture Check
 • ประเมินสุขภาพจิตและการกลัวล้มของผู้สูงอายุ
 • ทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยแบบทดสอบ Senior Fitness Test
 • ตรวจประเมินมวลไขมัน มวลกล้ามเนื้อ และความหนาแน่นของกระดูกด้วยเครื่อง DEXA Scan
 • ตรวจวัดดัชนีความแข็งของหลอดเลือด (Pulse Wave Velocity)
 • ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้วย Dynamometer และ Manual Muscle Test
 • ทดสอบ Functional Test
 • ทดสอบการทรงตัวแบบเคลื่อนที่และแบบอยู่กับที่ด้วยเครื่อง Biodex
 • การทดสอบความจำและการประสานสัมพันธ์ของตาและมือ/เท้า
 • วัดแรงกดที่เท้าและประเมินรูปเท้า
 • ทดสอบการนอนหลับ (Sleep Test)

Alternative therapy service here

เครื่องมือทันสมัยใส่ใจคุณ

ทีมงานใส่ใจคนไข้ของพวกเขาจริงๆ และทำให้คุณกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บ หรือความเจ็บปวดทั่วไป

 • รู้ทันร่างกายและรับมือการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ
 • รู้ทัน Money Technology
 • วารีหรรษา (Aquatic Exercise)
 • ฝึกจิตชีวิตก็เป็นสุข
 • กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะร่างกายและการเคลื่อนไหวสำหรับผู้สูงอายุ
 • อาหารดีชีวีมีสุข ...โภชนาการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
 • การจัดการปัญหาสุขภาพด้วยตนเอง Self-Management of Health Problems
 • รู้ทันเทคโนโลยี Computing & ICT Literacy
Image
Image
0
ประสบการณ์ in sports and health science
0
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หลากหลายสาขาสุขภาพ
0
Positive Feedback in total

An experienced team of

Health Expert

ผศ.ดร.พรพล พิมพาพร
ผศ.ดร.พรพล พิมพาพรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ
ดร.กภ.อำพร ศรียาภัย
ดร.กภ.อำพร ศรียาภัยคณบดี, ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ
ผศ.ดร.นันทวัน เทียนแก้ว
ผศ.ดร.นันทวัน เทียนแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย
รศ.ดร.ราตรี เรืองไทย
รศ.ดร.ราตรี เรืองไทยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายในน้ำ
ผศ.ดร.วิมลมาศ ประชากุล
ผศ.ดร.วิมลมาศ ประชากุลผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการออกกำลังกาย
รศ.ดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี
รศ.ดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวีผู้เชี่ยวชาญด้านสรีรการออกกำลังกาย
ผศ.ดร.นิรอมลี มะกาเจ
ผศ.ดร.นิรอมลี มะกาเจผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสมรรถร่างกาย
ดร.สุรัสวดี สมนึก
ดร.สุรัสวดี สมนึกผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ
ดร.อุบล ทองปัญญา
ดร.อุบล ทองปัญญาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย ตันพานิชย์
ว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย ตันพานิชย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการกีฬา
ดร.พรชัย ตรัสใจธรรม
ดร.พรชัย ตรัสใจธรรมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการกีฬา
ผศ.ดร.ภูวนารถ ศรีทน
ผศ.ดร.ภูวนารถ ศรีทนผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย