มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศสู่ความยั่งยืน

Develop sports science and health science for excellence achieving sustainability.

วิทย์กีฬา มก. ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 19 ปี

วิทย์กีฬา มก. ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 19 ปี

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสถาปนาครบรอบ 19 ปี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ในวันที่ 25 มีนาคม 2567 ณ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขอเชิญรับฟังปาฐกถาพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิตร สมาหิโต เรื่อง  “Developing and Rehabilitating Athletes in the 21st Century” โดย  Mr.Laurent Lassalle Aspetar (Qatar Orthopaedic Sports Medicine Hospital),Qatar

เวลา   07.00 – 09.00 น.       ลงทะเบียนพิธีสงฆ์  ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
เวลา   09.00 – 10.00 น.       พิธีมอบประกาศนียบัตรบุคลากรและนิสิตที่สร้างผลงานใหกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
เวลา 10.00 – 12.00 น.         ปาฐกถาพิเศษรองศาสตราจารย์สุพิตร  สมาหิโต
                                          เรื่อง  “Developing and Rehabilitating Athletes in the 21st Century”
                                          โดย  Mr.Laurent Lassalle Aspetar (Qatar Orthopaedic Sports Medicine Hospital),Qatar
เวลา   12.00 - 13.30 น.       พิธีปิดโครงการและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

Related Articles