มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศสู่ความยั่งยืน

Develop sports science and health science for excellence achieving sustainability.

ประชุมวิชาการใหญ่-การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49

วิทย์กีฬา มก. จัด Workshop "นวัตกรรมทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา”

ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจะเป็นกิจกรรมการ Work Shop นวัตกรรมทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา โดย ผศ.ดร.นิรอมลี มะกาเจ
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานที่ : ห้อง 2104 ชั้น 1 อาคาร นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

Related Articles