มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศสู่ความยั่งยืน

Develop sports science and health science for excellence achieving sustainability.

ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ kuss-inter2024

ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ inter2024 @Pattaya

ในปี 2024 ที่จะถึงนี้ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามีแผนในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ขึ้น โดยมีชื่อการประชุมว่า "THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPORTS AND EXERCISE SCIENCE" โดยเป็นความร่วมมือกับสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย (S.M.A.T) ในการจัดประชุมในครั้งนี้

สำหรับในครั้งนี้ได้เราได้รับเกียรติจาก คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการบรรยายในหัวข้อ “Social and Economic Changes in the 21st Century and Sustainable Human Resource Development” และนอกจากนี้ยังไ้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรรินทร์รัตน์ ในการกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศ

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาตินั้น สามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมได้ที่เว็บไซด์ https://ss.kps.ku.ac.th/inter2024

Registration Extend time : February 29,2024
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลดราคาเหลือ 1,500 บาท
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มก. เข้าร่วมฟรี*
*ไม่รวมค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าอาหารเย็น
**พิเศษ สำหรับผู้สมัครเข้าอบรม วันที่ 22-23 มีนาคม 67
เข้า Pre-Workshop:Apply Traditional Thai Massage วันที่ 21 มีนาคม 67 ฟรี**

Related Articles