มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศสู่ความยั่งยืน

Develop sports science and health science for excellence achieving sustainability.

วิทย์กีฬา-KU เปิดบริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ฟรี

วิทย์กีฬา-KU เปิดบริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ฟรี

เงื่อนไขการให้บริการ

  1. ผู้ใช้บริการจะต้องทำการจองล่วงหน้าผ่านแบบฟอร์มออนไลน์มาก่อนใช้บริการ
  2. ต้องเป็นนักกีฬาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทสไทยครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์ 2567
  3. ขอสงวนสิทธิ์การใช้บริการและการเข้าร่วมกิจกรรมให้เฉพาะผู้ที่แสดง ID Card ของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งปรเทศไทยครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์
  4. รายละเอียดกิตกรรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ท่านสามารถจองหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศศิร์ภัทร กสิกุล โทร. 065-516-3239
กิจกรรม
รายละเอียด
วันและเวลา
สถานที่
ผู้รับผิดชอบ
27-ม.ค.
28-ม.ค.
29-ม.ค.
30-ม.ค.
31-ม.ค.
1-ก.พ.
2-ก.พ.
3-ก.พ.
4-ก.พ.
5-ก.พ.
พิธีเปิดโครงการ
ผู้เข้าร่วม
9.00 น.
                 
บริเวณหน้าศูนย์วิจัยฯ
ศูนย์วิจัยฯ
                 
หน่วยที่ 1 หน่วยจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย กิจกรรม – work shop ด้านจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย รอบที่ 1 หัวข้อ การสื่อสารกับนักกีฬา
ฟรีสำหรับผู้เข้าร่วม
           
10.00-12.00 
     
ห้องสัมมนา SS2309
ผศ.ดร.วิมลมาศ ประชากุล
                 
รอบที่ 2 หัวข้อ การสร้างความเชื่อมั่นทางการกีฬา
             
10.00-12.00 
   
                 
หน่วยที่ 2 หน่วยทดสอบสมรรถภาพทางกาย – ตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย ด้วยเครื่อง Inbody
ฟรีสำหรับผู้ถือ ID Card กีฬามหาวิทยาลัย 
10.00-16.00
ห้อง SS2101
น.ส.ทิพย์ธัญญา มธุรส , น.ส.ศศิร้ภทร กสิกุล และนิสิตช่วยงาน
หน่วยที่ 3 หน่วยพัฒนาสมรรถนะนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เปิดให้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Hight Performance สาธิตการใช้เครื่องมือในการทดสอบและเสริมสร้างสมรรถนะนักกีฬา อาทิเช่น เครื่อง Fit light, Watt Bike@AtomX, OptoJump Next+ 
ฟรีสำหรับผู้เข้าร่วม
             
9.00-12.00 
 
ห้องปฏิบัติการ Hight Performance
น.ส.ทิพย์ธัญญา มธุรส , น.ส.ศศิร้ภทร กสิกุล และนิสิตช่วยงาน
               
– ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย composition และความหนาแน่นของกระดูก (Bone density) ด้วยเครื่อง Dexa Scan
ลดหย่อนค่าธรรมเนียม 50% สำหรับผู้ถือ ID Card กีฬามหาวิทยาลัย ค่าบริการจาก 1,500 บาท เหลือ 750 บาท
           
13.00-16.00 
 
9.00-12.00
 
SS2209 dxa scan
               
กิจกรรม – ตรวจวัดดัชนีความแข็งตัวของหลอดเลือด (Pulse Wave Velocity) 
ฟรีสำหรับผู้ถือ ID Card กีฬามหาวิทยาลัย 
           
 9.00-12.00 
 
 13.00-16.00 
 
SS2207 cadio
               
– ตรวจวัดการทรงตัว ด้วยเครื่อง Biodex@Balance SystemSD 
ฟรีสำหรับผู้ถือ ID Card กีฬามหาวิทยาลัย 
         
9.00-12.00 
     
9.00-12.00 
SS2204 neuromuscular
               
– ตรวจวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ด้วยเครื่อง Biodex@System4
ลดหย่อนค่าธรรมเนียม 50% สำหรับผู้ถือ ID Card กีฬามหาวิทยาลัย ค่าบริการจาก 1,000 บาท เหลือ 500 บาท
         
13.00-16.00 
     
13.00-16.00 
SS2204 neuromuscular
               
หน่วยที่ 4 หน่วยโภชนาการเพื่อสุขภาพและกีฬา กิจกรรม – บูธชิม sport drink สูตรต้านอนุมูลอิสระ จากผลหม่อนพันธุ์กำแพงแสนสกัดร้อน
ฟรีสำหรับผู้เข้าร่วม
   
13.00-16.00
 
13.00-16.00
         
ศูนย์วิจัยฯ
ดร.สุรัสวดี สมนึก และนิสิตช่วยงาน
               
หน่วยที่ 5 หน่วยวิเคราะห์และพัฒนาการเคลื่อนไหว กิจกรรม – บริการคลินิกกายภาพบำบัด
ให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไป (ตามปกติ) วันจันทร์-พุธ เวลา 13.00-19.00 น. ให้บริการนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่เข้ากีฬามหาวิทยาลัย (26 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567) ฟรีสำหรับผู้ถือ ID Card กีฬามหาวิทยาลัย ในระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. วันละ 5 รอบ ๆ ละ 8 คน 
8.00-16.00
SS2106
น.ส.อรนุช พรหมชนะ และทีมกายภาพกีฬามหาวิทยาลัย
– work shop : การใช้คลื่นไฟฟ้ากระแสตรงในการรักษาการบาดเจ็บ (Direct Current & Ionic Effect and Current Stimulation Effect) โดย Omega Medical Group ประเทศญี่ปุ่น
ฟรีสำหรับผู้เข้าร่วม
9.30 -15.00
                   
บริษัท
                   
– บริการนวดทางการกีฬา
ให้บริการนวดและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการนวดนักกีฬา (26 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์  2567) เปิดให้บริการเวลา 13.00-18.00 น. แบ่งเป็นวันละ 5 รอบ ฟรีสำหรับผู้ถือ ID Card กีฬามหาวิทยาลัย
13.00-18.00
SS2105-1 massage
ผศ.ดร.อาริสร์ กาญจนศิลานนท์ , ผศ.ดร.ไพลิน เผือกประคอง และนิสิตช่วยงาน
– บริการสระธาราบำบัด
ให้บริการสระธาราบำบัด 30 นาทีต่อครั้ง ลดหย่อนค่าธรรมเนียม 50% สำหรับผู้ถือ ID Card   กีฬามหาวิทยาลัย จองล่วงหน้า (จำนวน 5-7 คนต่อรอบ) ค่าบริการจาก 140 บาทต่อคนต่อครั้ง เหลือ 70 บาทต่อคนต่อครั้ง
รอบที่ 1 14.00-14.30 | รอบที่ 2 14.30-15.00 | รอบที่ 3 15.00-15.30 | รอบที่ 4 15.30-16.00 
SS2105-2 สระธาราบำบัด
น.ส.ทิพย์ธัญญา มธุรส , น.ส.ศศิร้ภทร กสิกุล และนิสิตช่วยงาน
– work shop : Positional Release
ฟรีสำหรับผู้เข้าร่วม
       
13.00-16.00
   
13.00-16.00
   
ห้องสัมมนา SS2309
ดร.กภ.อำพร ศรียาภัย  และนิสิตช่วยงาน
               
หน่วยที่ 6 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจกีฬา กิจกรรม – work shop : การสร้างแบรนด์นักกีฬา (2 รอบ)
ฟรีสำหรับผู้เข้าร่วม
       
10.00-12.00 
       
ห้องสัมมนาSS2309
ดร.พรชัย ตรัสใจธรรม
               
หน่วยที่ 7 หน่วยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรม – บริการฟิตเนส อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สำหรับผู้ถือ ID Card กีฬามหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียม 70 บาทต่อคน เวลา 8.00-16.00 น. ค่าบริการจาก 150 บาทต่อคน เหลือ 70 บาทต่อคน
8.00-16.00
SS2101
น.ส.ศศิร์ภัทร กสิกุล และนิสิตช่วยงาน
บริการห้องฟิตเนส (ตึกเก่า)
เปิดให้บริการเวลา 6.00-10.00 น. และ 15.00-19.00 ฟรีสำหรับนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ถือ ID Card กีฬามหาวิทยาลัย โดยให้จองล่วงหน้าสำหรับชนิดกีฬาที่มาเป็นกลุ่มคณะ
รอบที่ 1 6.00-10.00  รอบที่ 2 15.00-19.00
SS1101
น.ส.ศศิร์ภัทร กสิกุล และนิสิตช่วยงาน

Related Articles