มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศสู่ความยั่งยืน

Develop sports science and health science for excellence achieving sustainability.

วิทย์กีฬา มก.KU จัดอบรมใหญ่เตรียมความพร้อม Volunteer ฝ่ายแพทย์ พยาบาล สารต้องห้าม

วิทย์กีฬา มก.KU จัดอบรมใหญ่เตรียมความพร้อม Volunteer ฝ่ายแพทย์ พยาบาล สารต้องห้าม

Image

Related Articles